fbpx

Måle med meining

Hurra! Hytteprosjektet vårt runda rett etter påske 500 likarar på Facebook, og no har vi over 600. Akkurat slik vi alltid har høyrd, dei første 500 er tunge å få tak i, etter 500 går det raskt oppover! Det kjendest godt.

Klapp på skuldra til oss sjølve for det, men kva har vi eigentleg oppnådd no? Sel vi fleire hytter, og sel vi dei fortare? Eller får vi meire medieomtale no? Er det fleire som finn annonsane våre andre stader?

Korleis kan vi eigentleg vite om vi har noko igjen for å bruke tid og pengar på sosiale medium? Jo, vi må vite kva mål vi har sett oss for aktiviteten vår, og så må vi sjå om vi oppnår det vi ønskjer. Å få mange følgjarar i sosiale medium er ikkje noka mål i seg sjølv, vi må ha ei plan for kva vi vil oppnå med relasjonane vi byggjer.

For eksempel:
Ståle Lindblad gir oss eit glimrande døme i bloggen sin på korleis Kværner ASA løyste dette i sin kampanje for å få fleire ingeniørar til å søke jobbar hjå dei. Kværner gav folk høve til å søkje stillingar via Facebook og dei brukte Facebook innsikt (som er gratis og tilgjengeleg for deg som er administrator på FB-sida) til å sjå om dei som følgde dei på Facebook i kampanjeperioden var folk i rett alder og frå rett geografisk område. Vidare fulgde dei med på om likarane på Facebook oppsøkte jobbsøkesida av Facebook og dei følgde med på om trafikken frå Facebook til heimesida deira gav resultat i form av fleire søkarar. Til det siste bruka dei Google analytics.

Relativt enkelt, relativt nøyaktig.

Kva
Det er ikkje alltid like enkelt å måle effekten av tid og pengar som blir brukt i sosiale medium, men Eirik Eskedal viser her til nokre område som kan eigne seg for måling.

– distribusjon: kor er vi representerte, kor mange følgjer oss og kor mange snakkar om oss
– interaksjon: blir sakene våre lest, delt, kommentert og likt
– påverknad: blir merkevara vår styrka av aktiviteten vår i sosiale medium
– aksjon: generer aktiviteten vår i sosiale medium salg/påmelding/nedlasting

Som Eirik Eskedal peiker på her, er dei to siste punkta dei som tydlegast seier om vi har noko igjen for å investere tid og pengar i sosiale medium.

Korleis
Det finnest også etterkvart nokre verktøy som kan hjelpe oss å måle.

 • Google analytics er ein sjølvsagt reiskap for å måle om aktiviteten i sosiale medium gir treff på heimesida di og kva det eventuelt utløyser der.
 • Facebook innsikt gir det det seier: innsikt i kven følgjarane dine er og kva dei likar hjå deg.
 • Program som HootSuite, Geckoboard, SproutSocial og TweetDeck lar deg i varierande grad overvake og samanstille aktivitene din på fleire av plattformane.
 • Feeds: Ein annan måte å overvake på kan vere å setje opp feeds på heimesida di som hentar inn tweets eller Instagram-bilde med dine hashtaggar. Det gir eit godt, visuelt bilde av aktiviteten, både for deg og for følgjarane dine.
 • Klout: Ønskjer du å måle kor mykje påverknad du sjølv har på omverda, kan Klout vere noko å prøve. Klout måler den personlege aktiviteten din i sosiale medium, ser på i kor stor grad det du gjer blir fanga opp og delt/kommentert av andre og serverer deg resultatet i form av ein skår frå 0 til 100.

Klar for Google analytics?

Google analytics er i dag eit av dei mest brukte anlyseverktøya for måling av aktivitet på heimesider. Analytics er gratis å bruke og det einaste du treng er ein Google-konto. Når du har lagt til heimesida di i Analytics får du ein liten javascriptkode du kan lime inn i html-koden på nettsida di, og så er det berre å vente ei stund og sjå kva som skjer.

 

Google analytics dashboard
Google analytics opnar med ein kjapp oversikt over statistikk frå siste månad.

 

Her er noko av det du finn i Google analytics:

Kor kjem dei som besøker nettsida di frå?

Stad i Google analytics
Målgruppe -> Demografi -> Sted: Her finn du kva land brukarane dine kjem frå. Går du lengre inn i kartet kan du kome ned på by-nivå.

Kvifor er det viktig? Er målgruppa di folk frå Vestlandet, er dette plassen å sjå om du faktisk når desse. Lokalisering kan også spele ein rolle for språket du bruker og måten du kommuniserer på.

Korleis fann dei deg?

Twitter og Facebook
Her ser vi kor mykje av trafikken som kjem frå Twitter og Facebook.

Kvifor er det viktig? Du bruker gjerne mange metodar for å generere trafikk på nettsida di. Her kan du sjå kva for nokre som gir effekt. Viss du bruker mykje ressursar på Facebook, men lite trafikk på nettsida kjem derfrå, må du gjerne revurdere ressursbruken. Eller angripe problemet på nytt.

Kva søkeord har dei brukt for å finne deg?

Søkeord
Trafikkilder -> kilder -> søk: Her finn du kva søkeord brukarane har brukt for å finne deg. Organisk søk = søk i Google, betalt søk = treff på søkeord i annonser.

Kvifor er det viktig? Her kan du sjå om søkeorda du bruker er dei som treff, eller om du må justere desse. Søkeorda bruker du gjerne også i annonsering i Google AdWords, og her kan du då sjå om dette er ord som treff rett.

Bruker dei mobil og nettbrett eller pc?

Mobil eller pc
Det er ikkje mange som bruker mobil for å surfe på denne nettsida.

Kvifor er det viktig? Innhaldet på nettsida di skal ikkje nødvendigvis presenterast likt for pc og mobil. Viss flesteparten av brukarane dine les nettsida di med mobil bør det påverke både korleis innhaldet blir presentert, plassering av annonser og ikkje minst kjøpsknappar. Igjen: det gjeld å sjå om det du satsar på er det rette, eller om du må justere deg.

Er dei fornøgde?

Bounce rate
Fluktfrekvensen er noko høg på denne nettsida.

Kvifor er det viktig?
Fluktfrekvens (bounce rate) er ein sak i Google analytics det kan vere interessant å sjå litt ekstra på. Kort forklart seier fluktfrekvensen noko om kor mange av dei som kom innom nettsida di i løpet av perioden som forlot nettstaden utan å klikke seg vidare inn. Ein høg fluktfrekvens kan tyde på at ikkje alt er som det skal med (landings)sida di, kanskje fann ikkje folk det dei kom for, kanskje er lenkene for utydelege, kjøpsknappen er ikkje der ein forventar å finne han, eller innhaldet stod ikkje til forventningane. Forklaringane kan vere mange, og ei landingsside som har høg fluktfrekvens kombinert med kort besøkstid kan det vere lurt å sjå nærare på. Men, og det er eit men, ei side med høg fluktfrekvens og høg besøkstid kan male eit heilt anna bilde: Her fann gjerne brukaren det han leitte etter, og viss føremålet med sida er at brukaren skal lese og oppfatte innhaldet, så kan tida som er brukt tyde på at han fekk gjort akkurat det.

Dette er berre eit lite skratsj i overflata, det finst så mykje meir du kan bruke dette analyseverktøyet til. Det viktigaste er at du har ei meining om kva målet med den einskilde sida er slik at du veit kva det er du skal måle.

Slik byggjer du forhold på Facebook

Er bedrifta di på Facebook? Er kundane dine der? Då vil de vel møtast og få mest mogleg ut av kvarandre?

Facebook eignar seg ypparleg til å byggje relasjonar med kundane dine, men du må vite kva du gjer og ikkje gjer for at det skal ha nokon effekt. Og ikkje minst må du vite kven kundane dine er og kva dei vil ha.

For å ta det siste først: Kven er dei, desse folka som følgjer deg på Facebook? Har du peiling på det i dag? Viss ikkje vil det sikkert glede deg å få vite at det finst eit kjekt verktøy som kan hjelpe deg å finne ut av det: Facebook innsikt.

På Facebook innsikt finn du ei rekkje demografiske fakta om dei som følgjer deg i dag: Alder, bustadkommune, kva dei likar hjå deg, språkvala deira. Du kan sjå om dei som følgjer deg er dei du ønskjer, eller om det er nokre felt du skulle hatt betre dekning på. Ønskjer du først og fremst å treffe folk i eit avgrensa geografisk område, er dette plassen å finne ut om du har treft blink eller ikkje.

Facebook innsikt
Facebook innsikt er ein statistikk som følgjer med alle Facebook-sider.

Kva vil dei ha, dei som følgjer deg på Facebook? Vel, det er i alle fall slik at lojaliteten overfor deg forsvinn fort viss det einaste du har å tilby er einetalar i staden for dialog eller i verste fall stillheit. Vi vil ha noko av verdi – og det gjeld oss alle. Med ”av verdi” meiner vi gode tilbod på varer, kupongar og rabattar, info om nye produkt, mogelegheit til å prøve nye produkt, svar på problem og utfordringar vi har, skrøyt og merksemd. Slik er det i det verkelege livet, og slik er det på Facebook.

Enkelt sagt:

For å få lojale følgjarar på Facebook, og byggje gode relasjonar til dei, må du gje dei noko av verdi tilbake!

Viss vi no føreset at du har ei oppegåande Facebookside med god aktivitet og gode relasjonar, kva skal til for å få fleire følgjarar samt å styrke banda til dei du allereie har?

Du kan i alle fall prøve å nå nye følgjarar nettopp ved å nytte deg av informasjonen du har frå Facebook innsikt.

La oss no seie at du ser at følgjarane dine hovudsakleg er unge folk frå Oslo-området, medan dei du eigentleg treng er folk mellom 40 og 50 i Bergensområdet.

Då har du nokre kjekke annonsemoglegheiter i Facebook. Ved å kjøpe annonser eller sponsa lenker, kan du skreddarsy bodskapen ditt til nett den brukargruppa du vil nå og ignorere dei andre. Sponsa lenker betyr til dømes at når eg likar bedrifta di, så får mine aktuelle vener opp ein boks i sin nyhendestraum som seier at ”Toyni Tobekk likar Di Bedrift”. Vi er tilbøyelege til å like ting vennene våre likar, det veit vi, og slike mekanismar baserer Facebook-annonsering seg på.

Det fine med denne typen annonsering er at den er billig (du kan setje eit maksbeløp per dag) og du kan skreddarsy målgruppa ganske godt ned på detaljnivå. Du vil også sjå temmeleg fort om det verker eller ikkje.

Så skal ein vere klar over at det ikkje er alle som likar å bli tatt til inntekt for og lemma inn i bedrifta si annonsering på den måten. Sjølv om dei teoretisk ikkje har noko anna val enn å avlike deg for å sleppe (og det vil du jo ikkje), så er det ikkje kjekt for nokon viss følgjarane dine byrjar sky deg for å sleppe å synast i annonser. Men inntil det blir eit problem for deg, og det treng det absolutt ikkje bli, så er dette eit svært billig og nyttig verktøy å kjenne til og bruke.

For å styrke banda til dei du har fått ein relasjon til handlar det framleis om å gje noko av verdi.  Du må dessutan investere tid og ressursar i kundepleie på Facebook som i andre samanhengar.

Nokre døme på bedrifter som har gjort seg nokre erfaringar på nettopp dette:

SAS har vore ivrige brukarar av sosiale medium og var tidleg ute med å ta i bruk Facebook til kundepleie. På bloggen til mobil- og teknologimisjonær Hans-Petter N. Hanssen forklarar dei korleis oskeskya frå Island som lamma all flytrafikk våren 2010 vart skjelsetjande for deira bruk av Facebook til kundesørvis:

– Under askeskyen hadde vi nesten døgnkontinuerlig Facebook-vakt, der et team på 15-20 personer fra forskjellige deler av selskapet stilte opp frivillig og gikk skift fra fem om morgenen til to på natten. I løpet av den ene uken tredoblet vi nesten antall Facebook-fans og fikk inn mer enn 5,000 spørsmål på veggen – hvorav 99 prosent fikk svar i løpet av fem minutter!

SAS brukar no sosiale medium til sal, merkevarebygging, rekruttering og kundesørvis.

Slik er det også for Netcom, som har vore på Facebook sidan 2009 og som no driv aktiv kundesørvis gjennom Facebooksida Få mest mulig ut av Netcom. Ifølgje masteroppgåva som Ingrid Høstbjør skreiv om dei i fjor har dei funne si eiga oppskrift for deltaking i sosiale medium: Dei framstår som opne, ærlege og positive, dei har laga seg ei rekkje standardsvar dei kan bruke for å gjere kundeoppfølginga meir effektiv, og dei har ein alternativ plattform å styre kundane til for kommunikasjon som treng vere meir privat.

Desse tre strategiane ser ut til å fungere godt, men spesielt dette med standardsvar kan ha sine sider, peiker oppgåva på. Mellom anna skapar det ein distanse til brukarane når dei ikkje får diskutere spørsmål djupare, noko som står i motsetnad til intensjonen om å dyrke relasjonane.

Treng du fleire historier om korleis verksemder bruker sosiale medium til merkevarebygging, kunderelasjonar og sal?

Les Hans-Petter-bloggen sin spalte Sosialintervjuet med døme frå Microsoft, Farris bad, NSB, Stormberg, Effect bemanning og Scanpartner.

Om å kommentere

Du les eit knakande godt blogginnlegg – eller eit som provoserer deg noko grenselaust – kor skal du kommentere det? Direkte i bloggen eller på Twitter?

Det spørs kva du vil oppnå og kva du vil seie.

Har du mykje på hjartet: i bloggen. Twitter tillet berre 140 teikn, og det er for lite viss du er skikkeleg irritert!

Vil du engasjere fleire: På Twitter. Del bloggposten på Twitter og sei gjerne i stikkordsform kva du meiner om saken.

Er ikkje bloggforfattaren på Twitter: Kommenter rett i bloggen, så er du i alle fall sikker på at du snakkar til rette vedkommande og gir dei ein sjans til å svare.

Er bloggforfattaren på Twitter. Del bloggposten på Twitter, sei det du meiner i stikkordsform, merk med @brukarnamnet til forfattaren og håp på respons der.

Gidd du ikkje følgje med på ei mengde bloggar for å sjå om du får svar: Twitter.

Bygg nettverk på Twitter

Det finnest inga garantert suksessoppskrift for korleis ein skal byggje relasjonar på Twitter – men ein kan lære av dei flinke og sjå kva dei gjer som verker over tid. Denne oppskriftsamlinga er nettopp det: Eit blikk på kva andre tilrår, gjer og får til.

 1. Skaff deg ein konto. Det er enkelt – og gratis! Ha eit bilde av deg sjølv (eller logoen til firmaet ditt) klart slik at folk kan sjå kven du er og kven du snakkar på vegner av. I biografien om deg kan du gjerne seie noko om akkurat det (kven du er og snakkar for) – spesielt viss dette er ein firmakonto.

  Profil
  Det er viktig å vere tydleg på kven ein representerer på Twitter – i alle fall når ein snakkar på vegner av ei verksemd.
 2. Følg folk! For å finne dei rette stemmene som har noko å melde som du er interessert i, kan du søke etter emneord som folk har tvitra om. Du kan også finne folk du kjenner til ved å søke på namnet deira. Når du har lagt dei til, kan du sjå på kven dei følgjer og kven som følgjer dei – kanskje finn du aktuelle folk også her. Innimellom bør du sjekke kven som følgjer deg og sjå om det er folk du bør/vil følgje tilbake.

  Followers
  Sjekk kven som følgjer deg – og følg dei gjerne tilbake!
 3. Få folk til å følgje deg: Del relevant innhald. Tvitre om ting folk bryr seg om. Legg til Twitter-namnet ditt i signaturen din på epost, visittkort etc. og legg tydleg lenke frå heimesida/bloggen din til Twitter-kontoen din. Du kan også byggje inn ein Twitter-feed på heimesida di.

  Feed
  Ein Twitterfeed på heimesida di kan vise dine tweets – eller tweets om eit bestemt emneord.
 4. Merk! Hashtags (#, emneord) på Twitter kan vi bruke til å gi det vi seier relevante emneord, og slik gjere det enkelt for oss sjølve og andre å finne att gode poeng og lenker.

  hashtag
  Med emneord, såkalla hashtags, kan du merke ei twitterutsegn. Du kan søke på slike emneord for å finne tweets som handlar om det same.
 5. Lister: Når du følgjer 3-4-5-600 personar på Twitter kan det fort bli uhyggeleg mykje å følgje med på, og mykje spennande kan gå deg hus forbi. Du kan lage lister kor du legg til utvalde folk/bedrifter, sortere listene etter emne og på den måten lett slå opp og halde deg oppdatert på det siste frå nettopp desse.

  Lister
  Du kan lage deg lister for ulike tema og leggje til folk du vil følgje i listene. Gå inn på tannhjulet og vel Lister.
 6. Engasjer deg! Svar når nokon snakkar til deg. Kommenter andre sine innlegg. Ikkje kast bort tid og plass på hurrarop og trivialitetar, men kom med gode, innsiktsfulle kommentarar (ja da, det er lett å seie …) Du kan stille inn kontoen din slik at du får eit varsel når nokon nemner deg på Twitter, viss du ikkje er pålogga heile tida. For å svare nokon på Twitter trykkjer du Svar med pil mot venstre. Twitter vil då automatisk leggje til @brukarnamnet til den du snakkar med, slik at denne og andre skal kunne sjå kven du snakkar til. Svaret ditt legg seg under denne meldinga, slik at trådane framstår som ein samtale.

  Svar
  Trykk Svar for å starte ein samtale.
 7. Retweet – kva er det? Det er å gjenta det ein person seier slik at dei som følgjer deg også får sjå det. Du retweetar ved å trykkjer Retweet med to pilar. Retweet er bra når du følgjer folk eg ikkje følgjer, men ikkje så spennande viss du og eg følgjer dei same folka. Å retweete alt Jens Stoltenberg seier er ikkje lurt, han har så utruleg mange følgjarar at dei fleste av oss får med oss det han seier likevel. Retweet kan vere ein fin måte å gi kreditt for godt innhald på og for å pushe meldingar som ikkje så mange ser, men som mange kunne ha interesse for.

  Retweet
  Retweet betyr å gjenta nokon sin tweet til dine eigne følgjarar.
 8. Med deg over alt: Du treng ikkje sitje ved pc-en for å bruke Twitter, dei fleste smarttelefonar og lesebrett kjem med ferdig installerte appar for Twitter. Og synest du ikkje dei er spennande nok, finst det fleire du kan laste ned.
 9. For bedrifter: Set av ressursar til å bruke Twitter skikkeleg. Skal du drive kundepleie på Twitter må du syte for at det er folk på plass og svarar når kunden spør. Lag gjerne ein strategi for bruk av sosiale medium kor du definerer kva som skal seiast, kven som skal gjere det og kor ofte det skal skje.

Så kan ein jo spørje seg til slutt: Kvifor skal eg bruke Twitter? Er det ikkje veldig travelt og berre nok ein tidstjuv?

Her kjem den siste oppsamlinga  i dag – av utsegn frå ulike om kva verdi Twitter har for dei:

Kundesørvis

Stadig fleire bedrifter bruker sosiale medium til å byggje relasjonar til kundane sine og drive kundesørvis. Tanken er vel at det som hjelper ein kan hjelpe mange? Det går ofte bra, men sjølvsagt ikkje alltid. Likevel – her er ei solskinshistorie frå Christian Brostad om korleis Twitter redda han ut av ei knipe då adgangskortet til konferansen han var på i Austin, Texas vart borte.

Synleg

Ikkje alle bedrifter har tru på å rekruttere via Twitter, men stadig fleire arbeidsgjevarar sjekkar den sosiale profilen din før tilsetjing. Og stadig fleire arbeidstakarar gjer seg sjølve synlege og tilgjengelege via Twitter.

– Jeg kringkastet at jeg var ledig på markedet. I løpet av kort tid hadde jeg fått fem henvendelser. Responsen var langt større enn jeg hadde ventet, sa utviklar Øyvind Bø til Aftenposten etter at han i 2011 tvitra seg til ny jobb.

Demokratisk

– Det fine med Twitter er at det er svært demokratisk. Her er alle likemenn og ein treng ikkje noko spesiell tillating for å fyra av garde ei melding til ein maktperson, sa lokalavisjournalist og Twitter-dronning Esther Moe til Stavanger Aftenblad då ho i 2012 var nominert til heidersprisen Årets sosiale medienamn .

Marknadsføring

Ei undersøking viste nettopp at ratinga for tv-show går opp når sjåarane tvitrar om det (ikkje så overraskande, kanskje).

– We expected to see a correlation between Twitter and TV ratings, but this study quantifies the strength of that relationship. (Andrew Somosi, CEO of SocialGuide)

Når ut

– Jeg tror Twitter er en fantastisk mulighet til å spre informasjon om spennende prosjekter som foregår rundt i verden, spesielt drevet av unge. Det er derfor vi har valgt denne plattformen for nettopp å kommunisere med dem, sa HKH Mette-Marit til NTB om kvifor kronprinsparet har vald å bruke Twitter som kommunikasjonskanal (januar 2012).

Meeen …

Berre rosenraudt er det ikkje. Twitter kan vere ei god kjelde til informasjonsdeling og relasjonsbygging, både for einskildpersonar, bedrifter, media og kongelege. Men deler vi nok? Og høyrer vi etter på det som blir sagt? Jørgen Thune Johnsen, medievitar og informasjonskonsulent ved UiB, har undersøkt korleis Twittokratiet fungerer – er det slik at dei sterkaste meiningsytrarane på Twitter berre snakkar høgt til mange utan å lytte tilbake?

– Twitter har kanskje ikke en negativ innvirkning på demokratiet, men teknologiens demokratiske potensial ser ikke ut til å bli utnyttet, konkluderer Thune Johnsen.

Les heile innlegget, han drar fram nokre ganske interessante funn som ikkje nødvendigvis er skremmande eller avgjerande for om du og eg skal (halde fram med å) vere på Twitter, men som kan vere gode å kjenne til.

RSS-feed – framleis interessant

Ein feed er ei mating av nyhende frå ein spesiell nettstad og/eller om eit spesielt emneord. Du kan abonnere på slike matingar for å halde deg oppdatert om ulike emne du jobbar med eller berre er oppteken av.

Eg abonnerer på nokre emne på ulike måter: I Google Varsel abonnerer eg på emneord som angår jobben min, slik at eg ein gong til dagen (det bestemmer eg sjølv) får ein epost med lenke til saker som tar opp emneorda mine denne dagen:

Google Varsel
Saker om språk er eg interessert i – og no får eg epostvarsel kvar dag om saker som tar opp dette emnet.

Eg bruker også Feedly til å abonnere på nyhende frå bestemte sider. Då får eg opp dei siste sakene frå sidene eg abonnerer på og kan fort skaffe meg eit overblikk og velje kva for nokre eg vil lese. Eg treng feks følgje med på når publiseringsverktøyet Joomla kjem i nye utgåver, slik at eg kan oppdatere sidene mine. No får eg varsel i Feedly kvar gong det kjem ei oppdatering:

Feedly
Gjennom Feedly får eg varsel når Joomla.org legg ut nye saker om oppdateringar eg treng.

Facebook er svaret – men kva var spørsmålet igjen?

Nordmenn er blant dei ivrigaste brukarane av sosiale medium i verda. 2 760 680 nordmenn har ein konto på Facebook, det vil seie 55,37 prosent av oss, og vi er med det på 55. plass i verda. Ifølgje Metronet bruker 73 prosent av norske leiarar LinkedIn til å rekruttere nye arbeidstakarar.

Er på Facebook, og …

Norske bedrifter og organisasjonar følgjer med og heng seg på. Ved årsskiftet 2011-12 var halvparten av norske storbedrifter på Facebook (jfr tal frå Morten Myrstad, bloggen er dessverre nede/fjerna).

Sjølv om Facebook er det første, og truleg tryggaste, valet for dei fleste, ser vi at stadig fleire også finn vegen til Instagram, YouTube, Twitter, Vine, Pinterest, eller dei lagar seg bedriftssider på LinkedIn og Google+. Det norske forsvaret la ut sin eigen Harlem Shake-video 10. februar i år, videoen har til no vore vist meir enn 42 millionar gonger.

Stopp i laghopp

Og stadig fleire finn at sosiale medium kan brukast til kundebehandling. Som for eksempel når RiksTV blir slått ut av vêret midt i VM i laghopp på ein laurdag. Då kjem klagane og frustrasjonen:

rikstv1

RiksTV har heldigvis ein Twitterkonto (og truleg ein plan for korleis dei skal bruke han), så dei har allereie vore frampå:

rikstv2

 

Kundane veit no at RiksTV er klar over problemet og kan forhåpentleg vente seg ei løysing før siste hopp er tatt. Og etter nokre timar er problemet løyst:

rikstv3

Så la oss hoppe i det

Men er sosiale medium løysinga for alle verksemder rundt om i dette langstrekte landet? Finn vi svaret på alle utfordringane våre på Facebook og Twitter?

Ja, kva skal ein svare på det? Det kjem vel heilt an på kva som er spørsmålet, gjer det ikkje?

Sosiale medium i seg sjølv er ikkje løysinga på noko som helst. Sosiale medium er verktøy i verktøykassen som kan brukast til kommunikasjon, relasjons- og omdømmebygging.  Og dei kan vere veldig gode verktøy å ha for hand!

Men som for mange andre tiltak, så får ein meir igjen for kommunikasjonstiltaka sine viss ein har ein strategi for det ein driv med. (Då tenkjer vi at strategi ikkje er det same som ein plan, startegi er eit sett bevisste val.)

Bestem deg!

Bruk av sosiale medium bør vere ein del av verksemda sin overordna plan for kommunikasjon og omdømmebygging, og ønsket om å delta og ansvaret for å gjere det bør vere rotfesta på leiarnivå, slik mellom andre Hans-Petter N-Hansen hjå Gielmuyden-Kiise twitrar om her:

Tweet frå Hans-Petter N-Hansen

Slik er det ikkje nødvendigvis for alle dei som har fyrt opp Facebook-sida si i full fart – fordi ein har ei kjensle av at ein må, kundane krev det, eller dei tilsette (eller brukarar) har tatt initiativ sjølve og sett i gang – men utan nokon form for strategi for arbeidet. Det kan sjølvsagt fort gå bra.

Sosiale medier-konsulent Cecilie Thunem-Saanum peikte for nokre veker sidan på at genuin kommunikasjon kan vere betre enn strategi, og vart tatt til inntekt for at strategi ikkje var nødvendig. I ei oppfølgjing på Twitter tydeleggjer ho det som forsåvidt også vart sagt i det opprinnelege bloggginnlegget: Ein strategi er ikkje til mykje hjelp viss han ikkje har rotfeste i bedrifta sine verdiar og er til å gjennomføre.

Cecilie TS om strategi

Altså kan vi kanskje greie oss utan ein strategi, men det går så utruleg mykje betre viss aktiviteten vår er ein del av eit større arbeid, med klare ambisjonar, definerte målgrupper og ei tydeleg ansvarsfordeling.

Og då treng vi …

La oss altså vere samde om at du treng ein strategi for bruk av sosiale medium for at du skal kunne bruke tida di og ressursane dine best mogeleg, til rett tid og på ein slik måte at du får noko igjen for arbeidet. Ein strategi bør gå hand i hand med kommunikasjonsplanen din og som eit minimum seie noko om:

 • kva kanalar som finst
 • kva for kanalar som skal brukast
 • kva dei skal brukast til

Like viktig er det at ein har eit avklart forhold til kva ein skal seie og ikkje seie. Mange fryktar klagar og sure kommentarar på Facebook og lar gjerne vere å opprette ein konto for å spare seg sjølv for slikt. Det treng ein ikkje vere redd for så lenge ein har ein plan for korleis ein møter desse klagane og alle andre kommentarar og spørsmål ein vil få.

I tillegg til å definere mål og målgrupper bør ein også ha ein strategi for

 • måling – korleis målar vi effekten av det vi driv med
 • kva for verktøy skal vi bruke til det
 • som i alt kommunikasjonsarbeid er det greitt å ha ein plan for kriser

Med vilje, ambisjonar og eit ønske om å vere til stades for kunden i alt og eitt kan ein få svært, svært mykje ut av sosiale medium. Med ein god plan kan ein fort kome enno lenger.

Her kan du sjå nokre eksempel på strategiar og retningslinjer for bruk av sosiale medium:

NSB
Netcom
Kongsvinger kommune